Одиторски услуги

Одитът на финансови отчети е ключовата услуга, на която се изгражда партньорството с нашите клиенти. Целта на предлаганите одиторски услуги е да осигурим висока степен на увереност от страна на потребителите на финансови отчети относно достоверното представяне на финансовото състояние, резултатите от дейността и паричните потоци на нашите клиенти. За да постигнем тези цели ние непрекъснато преразглеждаме и подобряваме подхода към одиторските услуги, според конкретните нужди на клиентите ни.
Одитът включва оказване на помощ и методическо ръководство при изготвяне на финансовите отчети по Националните и Международни счетоводни стандарти, както и одит на такива отчети в съответствие с Международните одиторски стандарти.