Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА СЪБИРАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

В качеството си на администратор на лични данни „ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование и правна форма: „ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ“ ООД, ЕИК: 103599983

Седалище и адрес на управление: гр.Варна 9002, ул. Генерал Колев No 104, ет.5, ап. 32

Тел.: 052 608 874, E-mail: office@pocompany.com, Лице за контакт Мариан Николов.

 

РАБОТА С ЛИЧНИ ДАННИ. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ.

Данните и личната информация, предоставени от клиенти използваме във връзка с извършваната от нас дейност, в това число: одиторски услуги, данъчни консултации, финансово-счетоводни услуги и услуги по обработка на заплати, консултации и организиране на семинари.

Също така, „ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ“ ООД използва тези данни и информация за подобрение на онлайн платформата, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на сайта, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за сайта.

При обработването и съхранението на личните данни, „ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ“ ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

„ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ“ ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;

„ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ“ ООД взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

 

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ

 

Информация, предоставяна от потребителя

Когато регистрирате потребителски акаунт, отправите запитване, кандидатствате за работа, изпратите автобиография /cv/, заявите участие в организираните от нас семинари и др., можем да събираме различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, професия, email или др. В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

 

Информация, събрана от сайта автоматично

Една серия от данни са събрани в автоматичен модул от сайта, като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; информация за вашия компютър и за методи за свързване, като видът на браузера и версия на операционната система. Също така, сайта може да използва данни за браузера, като cookie, cookie Flash или други подобни данни.

Когато посетите сайта и използвате нашите продукти, сайта може да постави cookie във вашия уеб браузер. Един модул cookie е ниско количество съхранена информация на компютъра, с цел да идентифицира браузерът по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулите cookie могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи, като идентификатори или потребителски предпочитания.

Можете да конфигурирате браузъра за достъп на всички модули cookie, за отхвърляне на всички модули cookie. Браузърите се различават помежду си и поради това Ви молим да се обърнете към менюто „Помощ“ на вашия браузър, за да научите начина за промяната на cookie.

Чрез регистрирането в сайта и попълването на формуляри с лични данни, потребителите  декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на „ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ“ ООД и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и обработвани от „ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ“ ООД.

КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН ДРУЖЕСТВОТО

 

„ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ“ ООД може да предоставя горепосочените лични данни на трети лица, като в определени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни на наши партньори или пред компетентни органи, включително:

 • Публични органи, при установяване на необходимост от предоставянето на данните;
 • Обработващи лични данни по силата на договор: IT компании, поддържащи уебсайт, компании предоставящи счетоводни и юридически услуги;
 • Предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;
 • В случаите на изпълнение на нормативни задължения.

Данните няма да бъдат предавани (трансферирани) в трети страни извън Европейския съюз.

 

КОГА ИЗТРИВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Срок на съхранение на личните Ви данни

Съхраняваме Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на потребителския ви акаунт в сайта ни. След изтичането на този срок, полагаме необходимите грижи да изтрием  и унищожим всички Ваши данни, без ненужно забавяне. Уведомяваме, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на „ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ“ ООД или друго. Съхраняваме личните данни, които е необходимо да пазим по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Моля, да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на Ваша жалба пред нас.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните, като всички лични разпознаваеми елементи,  елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

 

ВАШИТЕ ПРАВА, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от   „ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ“ ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст. „ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ“ ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните. С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият потребителски акаунт ще стане неактивен. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на данните на субекта, основано на даденото от него съгласие преди оттегляне му и на обработка основаваща се на друго правно основание;

Право на информация:

Вие имате право да поискате:

 • информация за това дали отнасящи се до Вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните Ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, поне в случаите на автоматизирани решения;

Право на достъп

Вие имате право да получите от „ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ“ ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. „ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ“ ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Право на корекция:

Когато считате, че вашите лични данни са неточни или непълни, можете да поискате те да бъдат съответно променени.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от „ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ“ ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни без ненужно забавяне, а ние, „ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ“ ООД имаме задължението да ги изтрием без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • ако възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка на ЕС, което се прилага спрямо „ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ“ ООД;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

„ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ“ ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка на ЕС, което се прилага спрямо „ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ“ ООД или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане електронно или писмено искане, изпратено до „ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ“ ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди „ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ“ ООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на „ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ“ ООД.

 „ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ“ ООД не изтрива данните, за които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на възражение:

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ“ ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Право на ограничаване на обработването:

Имате право да изискате от „ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ“ ООД ограничаване на обработването, ако:

 • оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или
 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
 • повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
 • сте подали възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

Когато сте изискал ограничаване на обработването съгласно горепосоченото „ПРИМОРСКА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ“ ООД ще ви информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

Право на преносимост на данни:

Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

 • обработваме данните съгласно договора и
 • обработването се извършва автоматично

 

Право на жалба:

В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.

 

В случай че имате въпроси, свързани с политиката  за събиране и защита на личните данни, можете да се обърнете към лице за контакт Мариан Николов; е-mail: office@pocompany.com.