Счетоводни услуги и обработка на работни заплати

Нашият подход по отношение на счетоводните консултации и услуги е да разработим такъв модел на счетоводно отразяване на дейността на клиентите ни, който да осигури създаването на качествена информация за нуждите на тяхното управление.

В предлаганите от нас счетоводни услуги се включват както консултациите по счетоводното третиране на сделки и събития, така и цялостната организация и водене на счетоводството, оценка на ефективността, организация на вътрешния контрол, изготвяне на годишни финансови отчети и междинни отчети за нуждите на управлението.

Ние разполагаме с висококвалифициран персонал с отлични познания в сферата на българското трудово и социално законодателство като по този начин успешно осигуряваме и услугата по обработка на възнаграждения и администриране на персонал.