Финансово – счетоводни услуги и консултации

Нашият подход по отношение на счетоводните консултации и услуги е да разработим такъв модел на счетоводно отразяване на дейността на клиентите ни, който да осигури създаването на качествена информация за нуждите на тяхното управление.

В предлаганите от нас счетоводни услуги се включват както консултациите по счетоводното третиране на сделки и събития, така и цялостната организация и водене на счетоводството, оценка на ефективността и организация на вътрешния контрол.

Финансовите консултации включват изготвянето на финансови анализи и прогнози, оценка на ефективността на бизнеса, сливания и придобивания на предприятия, консултиране при подбор на различни видове финансови инструменти.